Uwasa no Keiji Tommy to Matsu

Uwasa no Keiji Tommy to Matsu | 噂の刑事トミーとマツ 1979

Title: Uwasa no Keiji Tommy to Matsu | 噂の刑事トミーとマツ

Genre: action, comedy

Episodes: 65 (1st season)

Broadcast: from 17-Oct-1979 to 25-Mar-1981

Cast: Tomiyuki Kunihiro, Shigeru Matsuzaki, Tetsuo Ishidate, Ryuzo Hayashi, Hisashi Ikawa, Etsuko Shihomi.

Video: DVDrip of 1st DVD box

The gag-filled buddy cop show.

BUY


Download