Seigi wa Katsu

Seigi wa Katsu | 正義は勝つ 1995

Title in English: Justice for All!

Genre: law drama

Episodes: 10

Broadcast period: 1995-Oct-18 to 1995-Dec-20

Cast: Oda Yuji, Tsuruta Mayu, Muroi Shigeru, Danta Yasunori

More info

BUY Seigi wa Katsu DVD


Download