Ryouma Ansatsu

Ryoma Ansatsu / The Assassination of Ryoma / 竜馬暗殺 1974

Title: Ryoma Ansatsu / The Assassination of Ryoma / 竜馬暗殺

Genre: jidaigeki, drama

Release Date: 3 August 1974

Director: Kazuo Kuroki

Cast: Yoshio Harada, Renji Ishibashi, Rie Nakagawa, Yusaku Matsuda, Kaori Momoi

Video: DVD-rip

More info

BUY


Download