Okashina Futari

Okashina Futari | おかしなふたり 2006

Title in English: The Strange Duo

Genre: family comedy

Episodes: 2 (tanpatsu)

Broadcast period: from 2006-Jan-03 to 2006-Jan-04

Cast: Oizumi Yo, Kimura Tae, Takaoka Saki, Osugi Ren

BUY Okashina Futari DVD

Video: DVDrip

Tanpatsu with Oizumi Yo.

More info


Download