Nihon Chinbotsu

Nihon Chinbotsu [1974-75]

Tuesday, 12 April 2011
Tags: | |
Nihon Chinbotsu 1974

Title: 日本沈没, Nihon Chinbotsu, Japan Sinks

Episodes: 26

Genre: drama, catastrophe, action

Broadcast period: 1974-Oct-6 to 1975-Mar-30

Cast: Murono Takenori, Yumi Kaoru, Kobayashi Keiju, Ogawa Tomoko, Hosokawa Toshiyuki

Video: DVD-rip, mp4, h264 (640x464)

More info


Download