Mito Komon

Mito Komon 3 | 水戸黄門 3 1971

Genre: jidaigeki

Episodes: 28 (season 3)

Broadcast period: from 1971-Nov-29 to 1972-Jun-05

Cast: Satomi Kotaro, Ishizaka Koji

Video: DVDrip, RAW, avi, 656x480, ~550 Mb per episode

More info

BUY Mito Komon DVD


Download