Kitsui Yatsura

Kitsui Yatsura | キツイ奴ら (1989)

Genre: comedy, drama

Episodes: 11

Broadcast period: 1989-Jan-4 to 1989-Mar-15

Cast: Kaoru Kobayashi, Kouji Tamaki, Akira Nagoya, Toshiro Yanagiba, Hiroko Shino

More info

Video: 512x384, mp4.


Download