Hoshi No Kinka

Zoku Hoshi no Kinka | 續。星の金貨 (1996)

Title in English: Heaven's Coins 2

Genre: romance, drama, medical

Episodes: 12

Broadcast period: 1996-10-09 to 1996-12-25

Cast: Sakai Noriko, Osawa Takao, Takenouchi Yutaka, Hosokawa Naomi

More info

Video: MQ, 512x384, avi.

With English hardsub!


Download

Hoshi No Kinka | 星の金貨 (1995)

Title in English: Heaven's Coins

Genre: romance, drama, medical

Episodes: 12

Broadcast period: 1995-Apr-12 to 1995-Jul-12

Cast: Sakai Noriko, Osawa Takao, Takenouchi Yutaka, Hosokawa Naomi

More info

Video: MQ, 512x384, avi.

With English hardsub!


Download