Homura Tatsu

Homura Tatsu | 炎立つ 1993

Title in English: The Fire Still Burns

Genre: taiga, jidaigeki, drama

Episodes: 35

Broadcast period: from 1993-Jul-04 to 1994-Mar-13

Cast: Watanabe Ken, Murakami Hiroaki, Toyokawa Etsushi, Nanbara Hiroharu, Watase Tsunehiko, etc.

Video: DVDrip, 540x480, avi

The 32nd NHK Taiga Drama.

More info

BUY Homura Tatsu DVD


Download