Bedge Pardon

Bedge Pardon | ベッジ・パードン 2011

Genre: stage play, comedy

Broadcast: from 6 June, 2011 - 31 July, 2011

Cast: Eri Fukatsu, Mansai Nomura, Yo Oizumi, Kenji Urai, Kazuyuki Asano

Screenwriter: Koki Mitani

DVDrip

A comedy stage play starring Fukatsu Eri and written by Koki Mitani.

More info


Download