87 Watashi no Go-nen Seizonritsu

87% Watashi no 5 nen Seizonritsu 2005

Title in English: My 5-year Survival Rate - 87%

Genre: drama

Episodes: 10

Broadcast: from 2005-Jan-12 to 2005-Mar-16

Cast: Natsukawa Yui, Motoki Masahiro, Sugita Kaoru, Sakai Wakana, Furuta Arata

Video: DVDrip

More info


Download